General Terms and Conditions

Algemene voorwaarden

Stichting Summit Research, statutair gevestigd te Tormentillaan 2, 9413AW Beilen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01160334.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Stichting Summit Research. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden. Stichting Summit Research behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.
Stichting Summit Research wordt hierna SSR genoemd.

Donatie

Een donatieformulier op de website https://summit-research.org geeft de mogelijkheid om online een donatie via een elektronische overboeking te doen aan SSR.

De gevende partij is hierbij de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische overboeking via de website van SSR een donatie doet aan SSR.
De ontvangende partij is SSR.

Rechten

Online donaties komen volledig ten goede aan SSR. SSR is volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, mits overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.

Plichten

SSR verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.
Tevens neemt SSR passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving.

Alle personen die namens SSR bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Klachten of geschil

Voor vragen of klachten over het privacybeleid van SSR of vragen omtrent inzage en wijzigingen of verwijdering van persoonsgegevens kan de gevende partij contact opnemen via e-mailadres: info@summit-research.org. Mochten partijen bij klachten er samen niet uitkomen dan heeft de gevende partij op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Partijen verklaren dat het Nederlands recht van toepassing is. Indien partijen, in geval van het ontstaan van een geschil, er niet in slagen onderling tot overeenstemming te komen, verklaren zij hierbij dat zij de rechtbank in kennis stellen van het geschil.

Gegevens Summit Research

Adres: Tormentillaan 2, 9413AW Beilen
E-mail: info@summit-research.org
Locatie onderzoek: Universiteit Groningen
KvK 01160334
IBAN NL25 RABO 0190 0002 95
BIC RABONL2U

Datum

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 29-04-2022

Contact

E-mailadres:
info@summit-research.org

Schuiven naar boven